Cầu chủ động (cầu sau)

cầu chủ động (cầu sau),chuyền lực cho xe chuyển động

cầu chủ động (cầu sau),chuyền lực cho xe chuyển động